Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LESZNIE
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 MOPR w Lesznie
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Zakres Kompetencji
Struktura organizacyjna
Świadczenia z pomocy społecznej
Świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych
Ważne Instytucje
Świadczenia Rodzinne - Fundusz Alimentacyjny
    Okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych
    Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
    Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
    Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?
    Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?
    Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka
    Fundusz Alimentacyjny – okres świadczeniowy
    Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?
    Fundusz Alimentacyjny WYMAGANE DOKUMENTY
    Świadczenia Rodzinne – WYMAGANE DOKUMENTY (na okres zasiłkowy 2013/2014)
    Specjalny zasiłek opiekuńczy WYMAGANE DOKUMENTY
Organizacje Pozarządowe
Projekty realizowane przez MOPR
Informacja Kombatanci
Zespół Interdyscyplinarny
Wiglia 2012
 AKTUALNOŚCI
Obowiązujące stawki zasiłków
Kryterium dochodowe
Gwiazdka 2012
Gwiazdka w Hali Trapez 2012
 DRUKI DO POBRANIA
Wniosek o pomoc
Druki PFRON
Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
 Ustawodawstwo
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
USTAWA o rehbilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 INNE
Wykaz adresow PCPR
Wykaz adresów OPS w Wielkopolsce
Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
Przetargi
Ogłoszenia
A A A


Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 1) matce albo ojcu, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
 2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
            Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
            Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1)   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2)   w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
 
            Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3)   na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4)    członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
5)   na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
6)   na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620zł miesięcznie

Ilość odwiedzin: 8459
Nazwa dokumentu: Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Cińcio
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Cińcio
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator1
Data wytworzenia informacji: 2013-07-17 12:09:00
Data udostępnienia informacji: 2013-07-17 12:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-17 14:48:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...